Statuten en voorwaarden

De voorwaarden van een VEBAN lidmaatschap zijn de volgende:

  • Bij het aangaan van het lidmaatschap verklaart u het formulier en het aantal werkzame personen naar waarheid te hebben ingevuld. VEBAN behoudt zich het recht om u als lid te royeren indien de informatie niet juist blijkt. U krijgt dan geen restitutie.

 

  • Het lidmaatschap van VEBAN wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.

 

  • Opzeggingen gaan in per 1 januari van het volgend kalenderjaar, indien zij de vereniging minimaal een maand voor het verstrijken van het vorig kalenderjaar bekend zijn (vóór 1 december).

 

  • Aan nieuwe leden wordt tot en met de maand mei 100% van het reguliere contributiebedrag in rekening gebracht, de overige maanden (juni t/m december) wordt er een korting berekend naar rato.

Klik hier voor de statuten en de voorwaarden van de VEBAN.

lidmaatschap
Contributie
Inschrijven
Leden voor Leden