Algemene Voorwaarden

Onze voorwaarden

Lidmaatschap

 • VEBAN is een vereniging en bij het aangaan van een lidmaatschap, gaat u akkoord met onze statuten.
 • Het lidmaatschap van VEBAN is bedrijfsmatig en kan alleen worden aangegaan door bij de KvK geregistreerde organisaties, met economische activiteit in Amsterdam-Noord. Of in geval van aantoonbare binding met/betrokkenheid bij ons werkgebied.

Verlengen en opzeggen

 • Het lidmaatschap van VEBAN wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.
 • Opzeggingen gaan in per 1 januari van het volgend kalenderjaar, indien zij de vereniging minimaal een maand voor het verstrijken van het huidig kalenderjaar bekend zijn (vóór 1 december).

Contributie

 • De jaarlijkse contributie bijdrage wordt bepaald op basis van het totaal aantal werkzame personen bij uw organisatie.
 • U ontvangt jaarlijks een contributiefactuur. Op de algemene ledenvergadering van 21 november 2019 is het incassobeleid opnieuw vastgesteld.
 • Aan nieuwe leden wordt tot en met de maand mei 100% van het reguliere contributiebedrag in rekening gebracht, de overige maanden (juni t/m december) wordt er een korting berekend naar rato.
 • Bij krimp van uw organisatie kan de contributie categorie voor het opvolgende jaar worden gewijzigd, indien de vereniging minimaal een maand voor het verstrijken van het huidig kalenderjaar bekend (vóór 1 december).
 • Bij groei van uw organisatie stellen wij kennisgeving voor aanpassing in de contributie categorie zeer op prijs. VEBAN behoudt zich het recht voor om uw contributie categorie aan te passen bij groei, indien deze aantoonbaar is uit een betrouwbare bron (zoals uw eigen website of KvK gegevens).

Voorwaarden bij beëindiging door VEBAN

 • Bij het aangaan van het lidmaatschap verklaart u op het formulier en het aantal werkzame personen naar waarheid te hebben ingevuld. VEBAN behoudt zich het recht om u als lid te royeren indien de informatie niet juist blijkt. U heeft dan geen recht op restitutie van reeds betaalde contributies.
 • Bij uitblijvende betaling behoudt VEBAN zich het recht om u al lid te royeren. In dat geval blijft u de vereniging nog steeds de contributie van het betreffende kalenderjaar schuldig.