Ontwikkeling Noorder IJ-plas: maak alvast ruimte voor Zaanlijn

02 juni

Met het Ontwerp Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas geeft de gemeente Amsterdam een kader voor ontwikkelingen op en rond de Noorder IJ-plas. In de komende jaren moet dit gebied stapsgewijs worden ontwikkeld tot een stadspark. Een verbindende schakel tussen de wijken van Amsterdam, Zaandam en Oostzaan.

Het natuurgebied, tussen het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam-Noord en de Achtersluispolder in Zaandam is onderdeel van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Het bestaat uit open water en struinnatuur, waar onder andere grote grazers, zoals Schotse Hooglanders rondlopen. Met de ontwikkeling van Haven-Stad en de ontwikkelingen in de Achtersluispolder, ligt de plas straks midden in de stad.

Dit toetsingskader lag ter inspraak tot 31 mei 2020. In een inspraakreactie stelt VEBAN het een logische ontwikkeling te vinden om dit groengebied te ontwikkelen tot stadspark tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad; twee stedelijke gebieden die gestaag naar elkaar toegroeien. Het is een goed voornemen om de toegankelijkheid van dit gebied te vergroten en horeca en recreatie in dit gebied mogelijk te maken. Daarbij ziet VEBAN ook graag dat tijdelijke economische activiteiten in dit gebied worden gestimuleerd.

VEBAN pleit er daarbij voor om naast de plannen voor een fietsverbinding tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad ook alvast mogelijkheden in te ruimen voor een hoogwaardige openbaar- vervoerverbinding: de Zaanlijn. Een (light)railverbinding tussen metrostation Noorderpark (of metrostation Sixhaven) en station Zaandam, over of parallel aan de Klaprozenweg. VEBAN stelt voor deze mogelijkheid in deze structuurvisie op te nemen en bij verdere ontwikkeling van dit gebied nader uit te werken.